Home    Raport bieżący nr 19/2016 korekta
   Temat:
Powołanie osób nadzorujących Emitenta – korekta

Zarząd CFI HOLDING S.A. informuje o konieczności dokonania korekty raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku dotyczącego powołania osób nadzorujących Emitenta.

W pierwotnym raporcie nie zamieszczono życiorysów dwóch z osób powołanych do Rady Nadzorczej mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Brakujące życiorysy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W pozostałym zakresie treść raportu nie ulega zmianie.

 

Pan Janusz Tomaszewski

Pani Aneta Wodyk