Home    Raport Bieżący nr 20/2015
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 17 marca 2015 r., zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi z syndykiem masy upadłości Spółki pod firmą: „Remo – Bud Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, umowę sprzedaży, na podstawie której:

 

– nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi, przy ulicy Magnoliowej 11, zlokalizowanej na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 3/192, o pow. 0,1308 ha oraz na działce o numerze ewidencyjnym 3/193 o pow. 0,1316 ha, w obrębie B-21, zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 530 m2 wraz z wyposażeniem, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1M/00161172/6, wraz z udziałem w wysokości 2624/90255 części w prawie własności działek 3/237, 3/238, 3/239, 3/240 i 3/241, stanowiących drogę dojazdową, dla których w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW LD1M/00148315/4, w stanie wolnym od obciążeń hipotekami na zasadzie przepisu art. 313 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, za cenę łączną w kwocie 2.503.145,21 (dwa miliony pięćset trzy tysiące sto czterdzieści pięć i 21/100) złotych brutto, która została zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży ze środków własnych Spółki zależnej od Emitenta.

 

Wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Źródłem finansowania nabycia opisanego aktywa są środki własne Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o.

 

Pozostałe warunki umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a Spółką „Remo – Bud Development” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, jak również pomiędzy Emitentem, a „Remo – Bud Development” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, nie zachodzą powiązania osobowe, ani kapitałowe.

 

Zawarcie opisanej umowy wpisuje się w dotychczasową politykę Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, polegającej na nabywaniu nieruchomości z przeznaczeniem na cele komercyjne, na okazyjnych warunkach. Nieruchomość przy ul. Magnoliowej jest nieruchomością rezydencjonalno-mieszkalno-rekreacyjną, zabudowaną luksusowo wykończonym i wyposażonym budynkiem o powierzchni zabudowy 530 m2, wraz z krytym basenem, jacuzzi oraz częścią wypoczynkowo – rekreacyjną. Zamiarem Central Fund of Immovables sp. z o.o. jest komercyjny wynajem tej nieruchomości oraz uzyskanie w ten sposób przychodów z najmu, a zatem realizacja podstawowej działalności realizowanej przez Spółkę zależną od Emitenta, co winno przełożyć się na wyniki finansowe Central Fund of Immovables sp. z o.o., jak i grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.