Home    Raport Bieżący nr 19/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółki zależne od Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 marca 2015 roku spółki zależne od Emitenta tj. Spółka Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, oraz Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarły umowę, na postawie której, Spółka Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. nabyła za kwotę 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów, osiemset tysięcy złotych) weksel inwestycyjny in blanco wyemitowany przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. Cena transakcyjna została zapłacona przy zawarciu umowy, ze środków własnych Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.

 

Termin wykupu weksla został określony na dzień 9 marca 2020 roku, w wysokości stanowiącej równowartość ceny nabycia weksla inwestycyjnego wraz z oprocentowaniem składającym się z podstawy WIBOR 3M powiększonej o marżę, liczone w okresach rocznych oraz w dacie wykupu weksla.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, jak również nie zawiera postanowień przewidujących naliczenie kar umownych.

 

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy, Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła ze Spółką Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. umowę sprzedaży nieruchomości przy ul. Stanisława Wigury 21 w Łodzi, o czym Emitent informował w raporcie nr 11/2015. Łączna wartość zawartych pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta umów na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy opiewa na wartość 31.065.000,00 zł.

 

Pomiędzy Emitentem, jak również Spółką Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. oraz Central Fund of Immovables sp. z o.o. zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. jest udziałowcem Spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.

 

Celem zawarcia rzeczonej umowy przez Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. jest lokata nadwyżki finansowej w instrumenty finansowe na warunkach rynkowych, korzystniejszych od oprocentowania oferowanego przy wykorzystywanych dotąd przez Spółkę lokatach bankowych. Celem zawarcia rzeczonej umowy przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. jest pozyskanie na rynkowych warunkach środków finansowych na zakup nowych aktywów, jak również na działania inwestycyjne w już posiadanych przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. aktywach.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.