Home    Raport Bieżący nr 19/2010
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2010 r. Spółka INTAKUS S.A. jako Wykonawca, podpisała ze Spółką TEKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako Inwestorem, umowę, której przedmiotem jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i infrastrukturą, we Wrocławiu przy ul. Trawowej. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 5.120.000,00 zł netto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został do 15 lipca 2011 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.