Home    Raport bieżący nr 19/2016
   Temat:
Powołanie osób nadzorujących Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Emitenta powołani zostali:

– Pan Janusz Tomaszewski;

– Pan Grzegorz Dębowski;

– Pan Wojciech Łaszkiewicz;

– Pani Anna Polak;

– Pani Aneta Wodyk.

W związku z powyższym począwszy od 29 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu działa w następującym składzie:

  1. Pan Mateusz Jakubowski;
  2. Pan Rafał Reczek;
  3. Pan Janusz Tomaszewski;
  4. Pan Grzegorz Dębowski;
  5. Pan Wojciech Łaszkiewicz;
  6. Pani Anna Polak;
  7. Pani Aneta Wodyk.

Załącznikami do niniejszego raportu są życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2016 roku.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, złożył oświadczenie, iż:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

– nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (to jest przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych) oraz nie orzeczono o pozbawieniu go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze;

– nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie, w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki;

– nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;

– są im znane postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to Rady Nadzorczej publicznej Spółki Akcyjnej i Członka Rady Nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

Każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zobowiązał się ponadto do informowania Spółki o wszelkich zmianach w zakresie objętym złożonym przez siebie oświadczeniem.

 

Pan Janusz Tomaszewski
Pan Grzegorz Dębowski
Pan Wojciech Łaszkiewicz
Pani Anna Polak
Pani Aneta Wodyk