Home    Raport Bieżący nr 18/2015
   Temat:
Powołanie prokurenta w spółce zależnej od Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 marca 2015 roku powziął wiadomość o udzieleniu z dniem 6 marca 2015 roku prokury w spółce zależnej od Emitenta, tj. Spółce IMA Sprzęt i Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Panu Grzegorzowi Siwkowi. Prokura jest jednoosobowa, samoistna.

Pan Grzegorz Siwek lat 28, posiada wykształcenie wyższe – ekonomiczne, ukończył Wydział Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku, pełni funkcję Dyrektora Finansowego Spółki CFI HOLDING S.A.

Pan Grzegorz Siwek nie wykonuje innej działalności, jak również nie  uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do CFI HOLDING S.A. osobie prawnej.

Pan Grzegorz Siwek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.