Home    Raport Bieżący nr 19/2014
   Temat:
Powołanie i odwołanie osób nadzorujących

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie wyników tajnego głosowania:

odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego (pełniącego dotychczas funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Pana Pawła Miodka (pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej), Pana Arkadiusza Górskiego (pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej), Pana Jarosława Dąbrowskiego (pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej) oraz Pana Andrzeja Paska (pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej).

powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Winogradskiego, Pana Piotra Jakuba Matuszczyka, Pana Michała Izydora Siwińskiego, Pana Michała Hieronima Bartczaka, oraz Pana Ireneusza Radaczyńskiego.

Informacje dotyczące wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej nowych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach.

Według złożonych oświadczeń, wszyscy nowi członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nowo wybrana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku podjęła uchwałę na mocy których wyznaczyła Pana Grzegorza Winogradskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz wyznaczyła Pana Piotra Jakuba Matuszczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

 

Curriculum Vitae Grzegorza Winogradskiego

Curriculum Vitae Ireneusza Radaczyńskiego

Curriculum Vitae Michała Hieronima Bartczaka

Curriculum Vitae Michała Izydora Siwińskiego

Curriculum Vitae Piotra Jakuba Matuszczyka