Home    Raport Bieżący nr 18/2014
   Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2014 roku

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2014 roku.

 

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Intakus S.A. w dniu 19 lutego 2014 roku