Home    Raport Bieżący nr 20/2014
   Temat:
Powołanie osoby zarządzającej

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2014 roku roku podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 19 lutego 2014 roku Pana Michała Kawczyńskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Informacje dotyczące nowego członka zarządu przesłane zostają w załączeniu.

Pan Michał Kawczyński według złożonego oświadczenia nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności INTAKUS S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Kawczyński nie widnieje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

 

Curriculum Vitae Michała Kawczyńskiego