Home    Raport Bieżący nr 19/2012
   Temat:
Wypowiedzenie umowy o animację akcji przez Bank DnB NORD Polska S.A. (informacja poufna).

Zarząd INTAKUS S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2012 r. otrzymał od Banku DnB NORD Polska S.A. wypowiedzenie zawartej w dniu 21 czerwca 2010 r. umowy o animację akcji, której przedmiotem jest wspomaganie przez Bank DnB NORD Polska S.A. płynności akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym. Zgodnie z treścią wypowiedzenia, umowa o animację akcji ulegnie rozwiązaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Emitenta wypowiedzenia. Informację o zawarciu w dniu 21 czerwca 2010 r. umowy o animację akcji Emitent przekazał raportem bieżącym nr 20/2010 w dniu 21 czerwca 2010 roku. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wypowiedzenie umowy o animację akcji przez Bank DnB NORD Polska S.A. może wpłynąć w na wartość instrumentów finansowych (akcji) Emitenta.