Home    Raport Bieżący nr 18/2012
   Temat:
Zawarcie aneksu do warunkowego porozumienia z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie połączenia Emitenta z innym podmiotem (informacja poufna

Zarząd INTAKUS S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 r. podpisany został aneks do porozumienia zawartego w dniu 20 marca 2012 r. przez Emitenta i Budopol – Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, którego przedmiotem jest podjęcie działań zmierzających do połączenia obu spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Emitenta (spółki przejmowanej) na spółkę Budopol – Wrocław S.A. (spółka przejmująca) za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej. Na mocy zawartego aneksu zmianie uległ termin, z upływem którego strony porozumienia zobowiązały się do ustalenia szczegółowych warunków restrukturyzacji zadłużenia spółki INTAKUS S.A., rodzaju i terminu wniesienia aktywów do spółki INTAKUS S.A. oraz warunków połączenia obu spółek. Zgodnie z aneksem termin ten przypada na dzień 24 kwietnia 2012 r. Zmiana terminu spowodowana jest złożeniem przez Emitenta w dniu 6 kwietnia 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. O zawarciu porozumienia z dnia 20 marca 2012 r. Emitent informował raportem bieżącym numer 10/2012 z dnia 21 marca 2012 r. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż zawarcie wyżej opisanego aneksu może wpłynąć w istotny sposób na wartość instrumentów finansowych (akcji) Emitenta.