Home    Raport Bieżący nr 19/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Pana Marka Boryczkę

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Marka Boryczki, iż w związku z zawarciem w dniu 9 czerwca 2011 roku umowy kupna 1.278.501 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy Pan Marek Boryczka posiadał 2.700.000 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 12,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 2.700.000 głosów stanowiących 8,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 2.401.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 10,67% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 4.803.000 głosów stanowiących 15,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Marek Boryczka posiada 2.700.000 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 12,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 2.700.000 głosów stanowiących 8,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 3.680.001 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 16,36 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 7.360.002 głosów stanowiących 24,13 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Marek Boryczka zawiadomił Emitenta, iż posiada akcje spółki INTAKUS S.A. w imieniu własnym. Pan Marek Boryczka poinformował, iż nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.