Home    Raport Bieżący nr 18/2011
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Bogdana Ludkowskiego, iż w związku z zawarciem w dniu 9 czerwca 2011 roku umowy sprzedaży 1.278.501 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., zmienił się o więcej niż 1% udział Pana Bogdana Ludkowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem umowy Pan Bogdan Ludkowski razem z małżonką posiadali 6.328.136 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 28,13 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.328.136 głosów stanowiących 20,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 4.278.500 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 19,02 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8.557.000 głosów stanowiących 28,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pan Bogdan Ludkowski razem z małżonką posiadają 6.328.136 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., stanowiących 28,13 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 6.328.136 głosów stanowiących 20,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 2.999.999 akcji na imiennych spółki INTAKUS S.A., stanowiących 13,33 % udziału w kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 5.999.998 głosów stanowiących 19,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pan Bogdan Ludkowski zawiadomił Emitenta, iż posiada akcje spółki INTAKUS S.A. w imieniu własnym oraz pośrednio przez małżonkę Panią Iwonę Kubicz Ludkowską. Pan Bogdan Ludkowski poinformował, iż zarówno on, jak i jego małżonka nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.