Home    Raport Bieżący nr 18/2010
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Pana Grzegorza Antkowiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pan Grzegorz Antkowiak ma wykształcenie wyższe i jest absolwentem Politechniki w Kijowie. Zdał egzamin państwowy na członka rad nadzorczych i posiada praktyczną wiedzę z zakresu: zarządzania finansami, zarządzania projektem, rynku nieruchomości, a także prawa finansowego, gospodarczego i podatkowego. Od 1986 roku do 1989 roku był asystentem w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu. W 1992 roku założył spółkę GANT Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Od tego czasu pełni funkcje członka organów w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GANT DEVELOPMENT. Pan Grzegorz Antkowiak jest członkiem Rady Nadzorczej spółki GANT DEVELOPMENT S.A. i członkiem organów zarządzających i nadzorujących w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GANT DEVELOPMENT, zajmujących się działalnością deweloperską, budowlaną i z zakresu zarządzania nieruchomościami. Pan Grzegorz Antkowiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.