Home    Raport Bieżący nr 17/2014
   Temat:
Rezygnacja członka zarządu

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza otrzymała oświadczenie Pana Ireneusza Radaczyńskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 19 lutego 2014 roku.