Home    Raport Bieżący nr 18/2013
   Temat:
Zmiana propozycji układowych

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”), informuje o złożeniu w dniu 15 marca 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zaktualizowanych propozycji układowych, złożonych wraz z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, o których treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2012 z 30 kwietnia 2012 roku.

Do głównych elementów propozycji układowych należą:

  1. umorzenie odsetek od wszystkich wierzytelności objętych układem, za okres od dnia ogłoszenia upadłości;
  2. spłata w całości wierzytelności w stosunku do drobnych wierzycieli (posiadających wierzytelności łącznie z odsetkami do dnia ogłoszenia upadłości w wysokości do 3.500,00 złotych) oraz wierzytelności wierzycieli publicznoprawnych;
  3. konwersja na akcje zwykłe na okaziciela Spółki wierzytelności pozostałych wierzycieli (posiadających wierzytelności łącznie z odsetkami do dnia ogłoszenia upadłości w wysokości przekraczającej 3.500,00 złotych) oraz wierzytelności przysługujących inwestorom kapitałowym (tj. podmiotom, którzy podpisali w dniu 20 listopada 2012 roku ze Spółką listy intencyjne) wg różnych współczynników konwersji;
  4. prawie całkowita redukcja wierzytelności wobec wierzycieli będących spółkami powiązanymi ze Spółką.

 

Akcje powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW.

Spłata uprzywilejowanych wierzycieli oraz spłata wierzytelności publicznoprawnych zostanie dokonana przy wsparciu finansowym inwestorów kapitałowych (tj. podmiotów, które podpisał w dniu 20 listopada 2012 roku ze Spółką listy intencyjne).

Strony mające interes prawny mogą zapoznać się ze szczegółami propozycji układowych za zgodą Sądu w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z siedzibą ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław.