Home    Raport Bieżący nr 17/2013
   Temat:
Przesunięcie terminu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (dalej jako: „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu nr 63/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku o podpisaniu w dniu 20 listopada 2012 dwóch listów intencyjnych w celu ustalenia zasad i warunków restrukturyzacji Spółki z udziałem Inwestorów oraz przeprowadzenia due dilligence, skorygowanego raportem z dnia 5 grudnia 2012 roku, niniejszym informuje, iż w związku z przedłużającymi się negocjacjami z wierzycielami termin publikacji informacji o Inwestorach na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zostaje przesunięty o dodatkowy okres 6 miesięcy do dnia 30 września 2013 roku, tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji z wierzycielami. Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku wcześniejszego głosowania nad układem w ramach trwającego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, informacja zostanie ujawniona w terminie wcześniejszym.