Home    Raport Bieżący nr 17/2012
   Temat:
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Na podstawie § 5 pkt 24) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2012 roku Emitent złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu.