Home    Raport Bieżący nr 17/2011
   Temat:
Transakcja nabycia udziałów w AML sp. z o.o.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2011 roku w wyniku zawarcia trzech umów sprzedaży udziałów INTAKUS S.A. nabył 105 udziałów w spółce AML sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 50% kapitału zakładowego i dających prawo do 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Udziały zostały nabyte po wartości nominalnej to jest za łączną cenę 105.000,00 złotych. Łączna wartość zobowiązań AML sp. z o.o. wobec INTAKUS S.A. wynosi na dzień transakcji 4.448.011,01 PLN. Spółka AML sp. z o.o. jest właścicielem szeregu nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Mędłów, gmina Żórawina, powiat Wrocławski. Na jednej z nieruchomości realizowany jest II Etap inwestycji „Piastowski Mędłów” obejmujący budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej 3.272,60 m2. Stopień zaawansowania inwestycji zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na dzień 11 lutego 2011 roku wynosił 36,98%. Wartość bilansowa aktywów AML sp. z o.o. według sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 marca 2011 roku wynosi 10.787.180,57 PLN. Wysokość straty AML sp. z o.o. na dzień 31 marca 2011 roku wynosi -1.890.569,50 PLN. Przejęcie AML sp. z o.o. ma umożliwić Emitentowi dokończenie pozostałych etapów inwestycji „Piastowski Mędłów” i realizację zysków umożliwiających spłatę zobowiązań wobec Emitenta.

 

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż powyższa transakcja ma bezpośredni wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.