Home    Raport Bieżący nr 17/2010
   Temat:
Odwołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało Pana Henryka Feliksa z funkcji Członka Rady Nadzorczej.