Home    Raport bieżący nr 17/2017
   Temat:
Zmiana terminu publikacji Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu zmiany terminu publikacji Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2017 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 27 stycznia 2017 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016, był dzień 28 kwietnia 2017 roku.

Nowy termin publikacji Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016 został wyznaczony na dzień 2 maja 2017 roku.

Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie.