Home    Raport Bieżący nr 16/2013
   Temat:
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Zgodnie z § 5 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2012 z dnia 22 lutego 2013 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 marca 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 1 marca 2013 roku warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na kwotę 11 250 000,00 zł (słownie jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisje nie więcej niż 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, o której to zmianie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2013.