Home    Raport Bieżący nr 16/2012
   Temat:
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy spółek BUDOPOL – WROCŁAW S.A. oraz INTAKUS S.A. (informacja poufna)

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2012 r. powziął informację o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy dominujących spółki INTAKUS S.A. (Markiem Boryczka, Iwoną Ludkowską oraz Piotrem Ludkowskim) z akcjonariuszem dominującym spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. (spółką GANT DEVELOPMENT S.A.) dotyczącego podjęcia czynności zmierzających do połączenia spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. ze spółką INTAKUS S.A. Zgodnie z porozumieniem strony ustaliły następujące istotne warunki, których spełnienie jest niezbędne dla poparcia przez strony fuzji ww. spółek: 1) Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej (INTAKUS S.A.) na akcje spółki przejmującej (BUDOPOL – WROCŁAW S.A.) będzie wynosił 3 (słownie: trzy) akcje spółki INTAKUS S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) akcje spółki BUDOPOL – WROCŁAW S.A. 2) Zawarcie porozumienia z wierzycielami spółki INTAKUS S.A. przewidującego restrukturyzację zadłużenia Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.