Home    Raport Bieżący nr 16/2010
   Temat:
Uchwały podjęte przez ZWZA INTAKUS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 roku

 

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2010 r. wraz z treścią załączników do tych uchwał.

 

Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy INTAKUS S.A. z dnia 9 czerwca 2010 roku.