Home    Raport Bieżący nr 16/2015
   Temat:
Zmiany Statutu, w tym nazwy firmy Emitenta.

Zarząd CFI Holding S.A. (dawniej Intakus S.A.) (Emitent) w nawiązaniu do treści raportu nr 4/2015 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2015 roku informuje, że w dniu 1 marca 2015 roku powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.02.2015 r. zmian Statutu Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 stycznia 2015 roku.

 

Zmianie uległa nazwa firmy Emitenta, na nową: CFI Holding Spółka Akcyjna.

Skrócona nazwa Spółki: CFI Holding S.A.

 

Aktualny Statut Emitenta uwzględnia następujące zmiany:

 

 • 1 ust. 1 i 2

dotychczasowe brzmienie:

 1. Firma Spółki brzmi „INTAKUS” Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: „INTAKUS S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

nowe brzmienie:

 1. Firma Spółki brzmi „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu: „CFI HOLDING S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce.

 

 • 10 ust. 1

dotychczasowe brzmienie:

 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.

nowe brzmienie:

 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi.

 

 • 12 ust. 17

dotychczasowe brzmienie:

 1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro.

nowe brzmienie:

 1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.

 

 • 13 ust. 3

dotychczasowe brzmienie:

 1. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem.

nowe brzmienie:

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

 

Pozostałe postanowienia Statutu Emitenta pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

 

tekst jednolity Statutu Spółki

 

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.