Home    Raport Bieżący nr 15/2015
   Temat:
Spłata kredytu przez Spółkę zależną Emitenta

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 lutego 2015 roku powziął wiadomość, iż Spółka zależna Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (Spółka) dokonała w dniu 27.02.2015 roku przedterminowej całkowitej spłaty kredytu średnioterminowego, nieodnawialnego zaciągniętego w DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bank) na potrzeby finansowania działalności bieżącej Spółki.

 

Spłata kredytu nastąpiła ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką z dnia 25 lutego 2015 roku i udzielonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym spłaty, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 26.02.2015 roku.

 

W związku z dokonaną Spłatą kredytu, Bank zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania spłaty kredytu do zwolnienia wszystkich prawnych zabezpieczeń kredytu, tj. :

 

1. Weksla własnego „in blanco” wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wesklową;

2. Hipoteki umownej łącznej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW LD1M/00113133/0, LD1M/00113134/7, LD1M/00113135/4, LD1M/00113136/1 oraz  LD1M/00113137/8;

3. Hipoteki umownej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW II

4. Hipoteki umownej łącznej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW III i IV

5. Hipoteki umownej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW V

6. Przelewu wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia powyższych nieruchomości;

7. Cichą cesję wierzytelności z umów najmu.

 

Z tytułu przedterminowej spłaty kredytu Bank nie pobrał prowizji.

 

Dokonana przez Spółkę spłata powyższego kredytu ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką z dnia 25 lutego 2015 roku, w tym uzyskanie w ramach tej umowy dodatkowych wolnych środków w ramach kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na finansowanie działalności bieżącej Spółki poprawia bieżącą płynność Spółki oraz zmniejsza wysokość krótkoterminowych, w tym wpływa na poprawę wskaźników  ekonomicznych Spółki zależnej Emitenta.