Home    Raport Bieżący nr 15/2013
   Temat:
Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ( dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że podjął decyzję o zmianie kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości (dotychczas 10% kapitałów własnych Spółki), przyjmując kryterium 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. w upadłości układowej za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

W ocenie Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę, iż kapitały własne Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku mają wartość ujemną (zgodnie ze Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 roku), dotychczasowe kryterium nie będzie odpowiednim, pozwalającym na właściwą ocenę uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości oraz umów za znaczące. Nowe kryterium będzie stosowane od dnia publikacji niniejszego raportu.