Home    Raport Bieżący nr 15/2012
   Temat:
Stan posiadania akcji przez GANT DEVELOPMENT S.A.

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od spółki GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy, iż w związku ze zbyciem 558.741 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., dokonanym w dniu 27 marca 2012 roku udział spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. uległ zmniejszeniu poniżej 15% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z treścią zawiadomienia, od daty publikacji przez INTAKUS S.A. ostatniego raportu bieżącego nr 7/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie stanu posiadania akcji przez GANT DEVELOPMENT S.A., który informował, że spółka GANT DEVELOPMENT S.A. posiadała łącznie 4.320.000 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowiło 19,20% udziału w kapitale zakładowym INTAKUS S.A. i dawało prawo do 5.640.000 głosów stanowiących 18,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A., stan posiadania akcji przez GANT DEVELOPMENT S.A. uległ zmniejszeniu do poziomu 3.220.000 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowi 14,31% udziału w kapitale zakładowym INTAKUS S.A. i daje prawo do 4.540.000 głosów stanowiących 14,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Spółka GANT DEVELOPMENT S.A. zawiadomiła, iż wszystkie akcje INTAKUS S.A. posiada w imieniu własnym oraz przez spółkę zależną GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A., a także, że zarówno GANT DEVELOPMENT S.A., jak i spółka zależna GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A. nie zawierały porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.