Home    Raport Bieżący nr 16/2011
   Temat:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2011 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2011 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, iż projekt uchwały nr 15 dotyczy zmiany Statutu Emitenta. Pełny tekst projektów uchwał i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierają załączniki do niniejszego raportu.

 

 

Projekty uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy INTAKUS S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2011 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010r. zawierające ocenę sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności.