Home    Raport Bieżący nr 15/2011
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 18 czerwca 2011 roku

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2011 r., na godz. 10:00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Jugosłowiańskiej 65D, w sali konferencyjnej biura INTAKUS S.A. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy