Home    Raport Bieżący nr 15/2010
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA INTAKUS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 czerwca 2010 r. i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Bogdan Ludkowski, liczba głosów 17.497.000, procentowy udział w głosach na ZWZA 69,95%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 52,89%. Marek Boryczka, liczba głosów 7.503.000, procentowy udział w głosach na ZWZA 29,99%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 22,67%.