Home    Raport bieżący nr 15/2017
   Temat:
Rozwiązanie i zawarcie umów przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna od Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. (zwana dalej również „CFI sp. z o.o.), w dniu 10 kwietnia 2017 roku rozwiązała umowę przewłaszczenia zawartą z Panem Arkadiuszem Adamem Matejczykiem oraz Panem Pawłem Pazia – wspólnikami spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku.

Jednocześnie CFI sp. z o.o. zawarła z Panem Arkadiuszem Adamem Matejczykiem oraz Panem Pawłem Pazia, wspólnikami spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, umowę, na podstawie której CFI sp. z o.o. nabyła od nich 49 udziałów w kapitele zakładowym spółki GFI Green Future Investment sp. z o.o. z siedzibą w Głownie, za cenę nominalną 100 zł za każdy udział.

W związku zawarciem w/w transakcji stan posiadania przez CFI sp. z o.o. udziałów w kapitale zakładowym Spółki GFI Green Future Investemnt sp. z o.o. z siedzibą w Głownie nie ulega zmianie, tj. CFI sp. z o.o. pozostaje jedynym wspólnikiem wskazanego podmiotu.

Emitent uznaje powyższą informacje za istotną, z uwagi na fakt, iż Spółka GFI Green Future Investment sp. z o.o. pozostaje spółką zależną od CFI sp. z o.o., w stosunku do której CFI sp. z o.o. posiada wierzytelność z tytułu zwrotu pożyczki w kwocie 5.500.000,00 zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2016 z dnia 21 listopada 2017 roku.