Home    Raport Bieżący nr 14/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) [Rozporządzenie], Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku powziął wiadomość, o zawarciu w dniu 25 lutego 2015 roku przez Spółkę zależną od Emitenta, tj. Spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z Alior Bank S.A. (Bank) umowy kredytowej – limitu wierzytelności (Umowa).

 

Na mocy Umowy, Bank udzielił Spółce zależnej od Emitenta limitu w kwocie 3.700.000,00 (trzy miliony siedemset tysięcy) złotych, z przeznaczeniem na sublimit na limit skarbowy na transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej (IRS) od udzielonych Spółce zależnej od Emitenta przez Bank kredytów na podstawie zawartych w dniu 25 lutego 2015 roku umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy o kredy nieodnawialny zabezpieczony hipoteką. Termin całkowitej spłaty limitu został ustalony na dzień 24 lutego 2016 roku.

 

Znaczące zabezpieczenie limitu stanowić będzie hipoteka łączna do kwoty 52.350.000,00  (pięćdziesiąt dwa miliony, trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, ustanowiona na nieruchomościach Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, położonych przy: ul. Wigury 21 w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 16/18 w Łodzi, przy ul. Kopernika 1-3 w Łodzi oraz ul. Wolności 19/21 w Chorzowie, stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie zawartych w tym samym dniu przez Spółkę zależną od Emitenta z Bankiem umowy kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego hipoteką, oraz umowy kredytu inwestycyjnego. Dodatkowe zabezpieczenie w/w umów stanowią: cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wskazanych nieruchomości, cesja wierzytelności z umów najmu oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym.

 

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów kredytowych.

 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Opisana umowa wraz z umową kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego hipoteką, oraz umową kredytu inwestycyjnego zawartymi przez Spółkę zależną od Emitenta w tym samym dniu, jest pierwszą umową zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy, pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta, a Bankiem.

 

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę, z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.