Home    Raport Bieżący nr 14/2013
   Temat:
Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ( dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 marca 2013 roku.) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki – firmę spółki PKF AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 725-10-13-699, REGON 471072925 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019875, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Przedmiotem badania będzie badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej sporządzonego wg stanu na 31.12.2012 roku zgodnie z PSR, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej sporządzonego wg stanu na 31.12.2012 roku zgodnie z MSR/MSSF, a także przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2013.

 

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 6 u pkt II 7) Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka nie korzystała dotychczas w usług wybranego podmiotu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).