Home    Raport Bieżący nr 14/2010
   Temat:
Zawarcie znaczącej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2010 r. Spółka INTAKUS S.A. jako Wykonawca, podpisała ze Spółką GANT PM Sp. z o.o. PRZYLESIE S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest wykonanie dwóch budynków ( budynku F i budynku H ) zlokalizowanych w Opolu przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmotoryzowanej wraz z wszelkimi niezbędnymi przyłączami oraz niezbędnym odcinkiem drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów zieleni. Wartość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 7.319.598,00 zł netto. Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został do 21 czerwca 2011 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.