Home    Raport bieżący nr 14/2017
   Temat:
Zawarcie umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej również „CFI”) w dniu 30 marca 2017 roku, zawarła z konsorcjum: Bankiem SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu (jako bankiem inicjującym konsorcjum), Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu (jako bankiem uczestniczącym nr 1 w konsorcjum) oraz Poznańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu (jako bankiem uczestniczącym nr 2 w konsorcjum), umowę o kredyt inwestycyjny, na podstawie której, w/w banki wspólnie udzieliły CFI kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Kredyt został udzielony na 15 lat, tj. do 26 marca 2032 roku, z okresem 15 miesięcznej karencji w spłacie kapitału i oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej tj. WIBOR 3M i stałej marży banku w wysokości 2,50 p.p. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach określonych w umowie.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wydatków związanych z dokończeniem prac budowalnych oraz prac związanych z wykończeniem i wyposażeniem hotelu „Apart Hotels – Copernicus”  na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 55, której użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem posadowionego na niej budynku jest Spółka zależna od Emitenta.

 

Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowić będą:

a) Hipoteki umowne na zasadzie równego pierwszeństwa:

  • na rzecz SGB – Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu – do kwoty: 25.650.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów, sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  • na rzecz Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu – do kwoty: 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
  • na rzecz Poznańskiego Banku Spółdzielczego – do kwoty: 5.850.000,00 zł (słownie: pięć milionów, osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

na nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 55 w Łodzi, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LD1M/00087977/6;

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości wskazanej w lit. a) powyżej;

c) trzy weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi;

d) pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych na rzecz banków kredytujących oraz cesja wierzytelności z rachunków bankowych na rzecz banków kredytujących;

e) oświadczenia Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się na rzecz banków finansujących, egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

 

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa kredytowa podpisana w dniu 30 marca 2017 roku, nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)