Home    Raport bieżący nr 14/2016
   Temat:
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza

Zarząd CFI HOLDING S.A.(dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki – spółki Restata Investments Ltd reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 w zw. z § 4 k.s.h.

Poniżej treść wniosków:

“W związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CFI Holding S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych, z wnioskiem o dodanie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki (split akcji).
W załączeniu projekty uchwały wraz z uzasadnieniem:

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału akcji CFI HOLDING S.A.

I. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji CFI Holding S.A. z 20 złotych (dwudziestu złotych) do 0,50 złotych (pięćdziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji CFI HOLDING S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.342.800 (jednego miliona trzystu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji do 53.712.000 (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset dwunastu tysięcy) akcji.
II. Podział akcji następuję poprzez wymianę wszystkich akcji CFI HOLDING S.A. w stosunku 1:40. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 20 złotych (dwudziestu złotych) na 40 (czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda.
III. W związku z podziałem akcji, nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego CFI HOLDING S.A.
VI. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. postanawia zmienić §6 ust 1 oraz 2 Statut Spółki na następujący:
Ҥ6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na:
a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;
b) 26.189.000 ( słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy)”
V. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podział (split) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego. Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzaniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena rynkowa akcji oraz zwiększa się ilość akcji w obrocie, ale kapitalizacja pozostaje bez zmian.

Nadto należy wskazać, że Spółka w dniu 20 maja 2016 roku przystąpił do “Programu wspierania Płynności” prowadzonego przez GPW S.A., co zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 10/2016. Tym samym, przeprowadzenie podziału akcji, pozytywnie wpłynie na płynności oraz dostępność akcji na rynku.

Proponowany podział akcji to stosunek 1:40, tj. z 20 złotych do 0,50 zł ( pięćdziesięciu groszy) oraz zwiększenie akcji CFI Holding S.A. składających się na kapitał zakładowy z 1.342.800 (jednego miliona trzystu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji do 53.712.000 (pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset dwunastu tysięcy) akcji.

Celem podziału akcji jest przede wszystkim:
a) Poprawa płynności w obrocie akcjami;
b) Zwiększenie dostępności ilości akcji dla inwestorów;
c) Dywersyfikacji akcjonariatu.

W spółce nie ma akcji imiennych, stąd nie będzie konieczności aktualizacji danych ujawnionych na dokumentach akcji imiennych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 9/2016 z dnia 20 maja 2016 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza spraw, tj. podjęcia uchwał w przedmiocie “w sprawie podziału akcji”, który to zmieni dotychczasowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z dnia 29 czerwca 2016 r. będzie następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015
8. Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2015
11. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym projektem uchwały. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.

załącznik