Home    Raport bieżący nr 13/2016
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 31 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Naruwe Limited z siedzibą na Cyprze (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), o zmniejszeniu przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów w CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu do udziału wynoszącego wysokości około 4,62 %, tj. o zmniejszeniu dotychczasowego udziału z progu około 14,53 % ogólnej liczby głosów w Spółce do około 4,62 % z dniem 26 maja 2016 roku.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło bezpośrednio poza obrotem regulowanym, tj. w wyniku zawartego porozumienia – umowy cywilnoprawnej z dnia 17 maja 2016 roku obejmującego zbycie 133.079 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki z dniem 26 maja 2016 roku oraz umowy cywilnoprawnej obejmującej zbycie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy akcji) z dniem 27 maja 2016 roku.

Bezpośrednio przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał 195.079 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki stanowiących około 14,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 195.079 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów w Spółce, co stanowiło udział wynoszący około 14,53 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu ww. transakcji, Akcjonariusz aktualnie posiada 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji Spółki, stanowiących około 0,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) głosów w Spółce, co stanowi udział wynoszący 0,15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszenia liczby nabytych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Ponadto, zgodnie z powyższym zawiadomieniem Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a nadto Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, ani nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.