Home    Raport bieżący nr 9/2016 korekta
   Temat:
Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2016 roku i zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 29 czerwca 2016 – korekta

Zarząd CFI HOLDING S.A. informuje o konieczności dokonania korekty raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 20 maja 2016 roku dotyczącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku i jednocześnie raportu 14/2016 z dnia 31 maja 2016 roku dotyczącego zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

W pierwotnym raporcie w zakresie dotyczącym projektu uchwały numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie pojawiła się pełna informacji o proponowanym przez zarząd przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku.

Zarząd rekomenduje podjęcie następującej uchwały.

 

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 5 .675,6 tyś  złotych na kapitał rezerwowy.

 

Wobec powyższego, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CFI HOLDING S.A. przekazuje aktualne brzmienie zaproszenie na walne zgromadzenie akcjonariuszy wraz z projektami uchwał.

 

załącznik