Home    Raport Bieżący nr 13/2010
   Temat:
Załączniki do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2010 roku..

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, które stanowią załączniki do projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2010 roku.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009r. zawierające ocenę sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności.

 

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu