Home    Raport bieżący nr 12/2016
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 31 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Witkowskiego (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w dniu 27 maja 2016 roku w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem regulowanym z dnia 11 maja 2016 roku, Akcjonariusz nabył 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,48 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 60.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,48 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

W związku z przedmiotową transakcją, Akcjonariusz posiada aktualnie 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 23,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 310.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (23,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 250.000 (słownie dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 18,61 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18,61 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania liczby nabytych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.