Home    Raport Bieżący nr 12/2012
   Temat:
Stan posiadania akcji przez Panią Iwonę Kubicz – Ludkowską

Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Iwony Kubicz – Ludkowskiej, iż w związku ze zbyciem 651.048 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., dokonanym w dniach 21 – 22 marca 2012 roku w transakcjach zwykłych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zmienił się o więcej niż 2% udział Pani Iwony Kubicz – Ludkowskiej w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem wyżej opisanych transakcji Pani Iwona Kubicz – Ludkowska posiadała samodzielnie 1.809.999 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., co stanowiło 8,04% udziału w kapitale zakładowym spółki i dawało prawo do 3.619.998 głosów stanowiących 11,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 6.319.627 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., co stanowiło 28,09% udziału w kapitale zakładowym spółki i dawało prawo do 6.319.627 głosów stanowiących 20,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Przed zawarciem wyżej opisanych transakcji Pani Iwona Kubicz – Ludkowska posiadała razem z synem, Piotrem Ludkowskim łącznie 9.319.626 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowiło 41,42% udziału w kapitale zakładowym spółki i dawało łącznie prawo do 12.319.625 głosów stanowiących 40,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pani Iwona Kubicz – Ludkowska posiada samodzielnie 1.809.999 akcji imiennych spółki INTAKUS S.A., co stanowi 8,04% udziału w kapitale zakładowym spółki i daje prawo do 3.619.998 głosów, stanowiących 11,87% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. oraz 5.668.579 akcji na okaziciela spółki INTAKUS S.A., co stanowi 25,2% udziału w kapitale zakładowym spółki i daje prawo do 5.668.579 głosów, stanowiących 18,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Aktualnie Pani Iwona Kubicz – Ludkowska posiada razem z synem, Piotrem Ludkowskim 8.668.578 akcji spółki INTAKUS S.A., co stanowi 38,53% udziału w kapitale zakładowym spółki i daje łącznie prawo do 11.668.577 głosów stanowiących 38,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. Pani Iwona Kubicz – Ludkowska zawiadomiła Emitenta, iż zarówno ona, jak i jej syn nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.