Home    Raport Bieżący nr 12/2010
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA INTAKUS S.A. w dniu 9 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 9 czerwca 2010 r.

 

 

AKCJONARIUSZ

ADRES

LICZBA AKCJI NA OKAZICIELA

LICZBA AKCJI IMIENNYCH

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

1 Bogdan Ludkowski Wrocław

6.300.000

5.598.500

11.898.500

17.497.000

2 Marek Boryczka Wrocław

2.700.000

2.401.500

5.101.500

7.503.000

3 Maciej Janicki Wrocław

5.637

5.637

5.637

4 Jarosław Ślipek Wrocław

5.391

5.391

5.391

5 Jolanta Dobrzeniecka Wrocław

742

742

742

6 Joanna Jankowska Wrocław

460

460

460

7 Izydor Zawadzki Wrocław

153

153

153