Home    Raport bieżący nr 11/2016
   Temat:
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd spółki pod firmą CFI Holding S.A. (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że dnia 30 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Restata Investments Limited z siedzibą w Gibraltarze (zwanego dalej „Akcjonariuszem”), iż w dniu 26 maja 2016 roku w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej zawartej poza obrotem regulowanym z dnia 17 maja 2016 roku, Akcjonariusz nabył 133.079 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące, siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,91 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 133.079 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (9,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

W związku z przedmiotową transakcją, Akcjonariusz posiada aktualnie 368.830 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy, osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 27,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 368.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (27,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Przed powyższym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 235.751 (słownie dwieście trzydzieści pięć tysięcy, siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 17,55 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 235.751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (17,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu).

Akcjonariusz w związku z celami inwestycyjnymi, nie wyklucza dalszego zwiększania liczby nabytych akcji Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.