Home    Raport Bieżący nr 12/2013
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej na dzień 25 marca 2013 roku.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 marca 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do niniejszego.

 

W ramach uchwały nr 3 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

Zmienia się dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki, poprzez dodanie w § 5 punktów od 63 do 96 o następującym brzmieniu:

„63.     Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,

 1. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
 2. Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
 3. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
 4. Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21.Z,
 5. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
 6. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
 7. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,
 8. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
 9. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
 10. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
 11. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
 12. Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
 13. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
 14. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,
 16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
 17. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej – PKD 46.63.Z,
 18. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
 19. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
 20. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
 21. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
 22. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
 23. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
 24. Transport rurociągami paliw gazowych – PKD 49.50.A,
 25. Transport rurociągowy pozostałych towarów – PKD 49.50.B,
 26. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,”
 27. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
 28. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
 29. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
 30. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
 31. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
 32. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
 33. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z.”

 

W ramach uchwały nr 4 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

Zmienia się dotychczasową treść § 12 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez dodanie zdania:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następne kadencje.”

oraz

Zmienia się dotychczasową treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie zdania:

„Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.”

 

W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

Zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba ze w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.”

 

W ramach uchwały nr 6 planowana jest zmiana Statutu w ten sposób, że:

Zmienia się dotychczasową treść Statutu poprzez dodanie po § 12 ust. 4 Statutu Spółki, ustępu 4a o treści:

„W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

 

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 marca 2013 roku.