Home    Raport Bieżący nr 11/2013
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 lutego 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 15 lutego 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której to zmianie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2013.

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodany został nowy § 6a w brzmieniu:

 

㤠6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.125.000.000 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w wyniku omyłki Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nie zawarł w postanowieniu informacji o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału poprzez wpis w Dziale 1 Rubryce 8 Punkt 6. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki.

 

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.