Home    Raport Bieżący nr 11/2010
   Temat:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 czerwca 2010 roku. Zarząd Emitenta wskazuje, iż projekt uchwały nr 23 dotyczy zmiany Statutu Emitenta. Pełny tekst projektów uchwał zawiera załącznik do niniejszego raportu.

 

załącznik:  projekty uchwal WZA 09-06-10.pdf