Home    Raport Bieżący nr 1/2016
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwane dalej „Rozporządzeniem”), Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

Raporty roczne:

– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – 21 marca 2016 roku;

– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 – 21 marca 2016 roku;

 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2016 – 16 maja 2016 roku;

– za III kwartał 2016 – 15 listopada 2016 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– 31 sierpnia 2016 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2016 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2015 oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego za II kwartał roku obrotowego 2016.