Home    Raport Bieżący nr 1/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku Emitent zawarł umowę zbycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego w postaci wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespołu składników materialnych i niematerialnych na rzecz spółki BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Umowa została zawarta na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2013 roku wyrażonej uchwała numer 7 o której to spółka informowała raportem 76/2013 z 31 grudnia 2013 roku.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta nastąpiło poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym spółki BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącej podmiot zależny od Spółki, o szacowanej wartości rynkowej 5.168.551,47 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy). Wobec powyższego Emitent objął 49.990 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii B, uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy w ten sposób, że przysługiwać im będzie wypłata dywidendy w wysokości wynoszącej 140% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom nieuprzywilejowanym w zakresie prawa do dywidendy, o łącznej wartości 49.990,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, oraz 10 (dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii C, nieuprzywilejowanych, o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.

Konsekwencją zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej prowadzenie poprzez podmiot zależny, zwiększenie bezpieczeństwa działalności i ograniczenie ewentualnych ryzyk z nią związanych.

Wartość umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.