Home    Raport Bieżący nr 2/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 roku Emitent zawarł ze spółką RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Irish Town, Gibraltar, jako sprzedawcą, przedwstępną umowy kupna-sprzedaży: prawa własności nieruchomości położonej w Bełchatowie o powierzchni odpowiednio 363 metry kwadratowe, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bełchatowie o powierzchni 01 hektara 1655 metrów kwadratowych wraz z własnością posadowionego na tej nieruchomości budynku oraz urządzeń.

 

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 roku r. Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym wpisania Sprzedawcy przez Sąd Wieczystoksięgowy jako użytkownika wieczystego drugiej z nieruchomości oraz właściciela posadowionego na tej nieruchomości budynku oraz urządzeń. Całkowita cena sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości ustalona została na kwotę 10.200.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych). Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej Emitent jest zobowiązany do zapłaty zaliczki w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej Umowy.

 

Wartość umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.